Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Kombatanta im. majora Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego „Nurta”

Koordynator do spraw dostępności

Koordynator do spraw dostępności

mgr Andrzej Otwinowski

tel. 42 655 30 30

e-mail: a.otwinowski@jst.uml.lodz.pl

 

 

Do obowiązków koordynatora do spraw dostępności należą zadania określone w art. 14 ust. 2 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami tj:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta w Łodzi (podejmowanie działań na rzecz zlikwidowania barier, które uniemożliwiają lub utrudniają osobom ze szczególnymi potrzebami udział w różnych sferach życia)

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta w Łodzi, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

3) monitorowanie działalności Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta w Łodzi w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, a także wynikające z innych przepisów szczególnych.

4) kierowanie pracami Zespołu do spraw dostępności,

5) przedstawianie Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta w Łodzi bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań,

6) sporządzanie co 4 lata, najpóźniej do dnia 31 marca danego roku, raportów o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na terenie i przekazywanie do właściwego miejscowo wojewody po zatwierdzeniu przez Dyrektora Domu.

 

Zarządzenie Nr 1/2021  Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta” w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26 z dnia 4 stycznia 2021r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności oraz Zespołu do spraw dostępności.

ZAŁĄCZNIKI:

Link do FB:

Znalezione obrazy dla zapytania: facebook

Krajowy Rejestr Domów Opieki

Krajowa Izba Domów Opieki