Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Kombatanta im. majora Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego „Nurta”

Zasady przyjęć

Zasady przyjęcia do domu pomocy społecznej

  • Złożenie wniosku o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej do pracownika socjalnego w Punkcie Pracy Socjalnej w miejscu zamieszkania Seniora.

Punkty Pracy Socjalnej:

PPS Łódź, ul. Wielkopolska 53, tel. (42) 640 71 61; (42) 640 70 24

PPS Łódź, ul. Marysińska 36, tel. (42) 640 60 29; (42) 640 62 05

PPS Łódź, ul. Sprinterów 11, tel. (42) 688 98 78; (42) 688 89 20

PPS Łódź, ul. Rybna 18, tel. (42) 640 63 07; (42) 640 63 37

PPS Łódź, ul. Tokarzewskiego 53, tel. (42) 654 28 70; (42) 656 35 07

PPS Łódź, ul. Olimpijska 7, tel. (42) 686 66 56

PPS Łódź, ul. Piotrkowska 61, tel. (42) 630 12 51; (42) 630 12 52

PPS Łódź, ul. 10 Lutego 7/9, tel. (42) 630 15 59

PPS Łódź, ul. Tramwajowa 21, tel. (42) 678 17 59; (42) 678 17 79

PPS Łódź, ul. Zbocze 2a, tel. (42) 679 29-26

PPS Łódź, Al. Piłsudskiego 67, tel. (42) 677-15-57; (42) 674-48-45

PPS Łódź, ul. Sacharowa 21a, tel. (42) 672-09-51; (42) 677-15-58;

PPS Łódź, ul. Senatorska 4, tel. (42) 683 37 55

PPS Łódź, ul. Dąbrowskiego 33, tel. (42) 647 02 22

PPS Łódź, ul. Paderewskiego 47, tel. (42) 683 48 62; (42) 683 48 63; (42) 683 48 58

PPS Łódź, ul. Rzgowska 170, tel. (42) 645 93 70

PPS Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a, tel. (42) 637 03 81

Po złożeniu wniosku pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy. Zgodnie z prawem wywiad powinien mieć miejsce najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

  • Przygotowanie wymaganych dokumentów w postaci: decyzji rentowej, emerytalnej, decyzji z KRUS, które potwierdzą dochody osoby ubiegającej się o miejsce w DPS. Senior musi również pisemnie wyrazić zgodę na odpłatność za pobyt w DPS, która wynosi 70% jego świadczenia netto. W tym celu wymagany jest jego własnoręczny podpis na stosownym oświadczeniu, które przygotowuje pracownik socjalny.
  • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia  uzyskane od lekarza rodzinnego.
  • Przygotowanie dokumentów, które poświadczać będą wysokość dochodów osób zobowiązanych do alimentacji. W pierwszej kolejności zalicza się do nich osoby najbliższe: współmałżonka, dzieci, rodziców, wnuków itp. U tych krewnych również przeprowadzany jest wywiad środowiskowy.
  • Jeśli ubiegający się posiada tytuł kombatancki lub był osobą represjonowaną w czasie wojny lub w okresie powojennym, również potrzebny jest odpowiedni dokument potwierdzający ten fakt.
  • Po przeprowadzeniu wywiadów rodzinnych i zgromadzeniu kompletu niezbędnych dokumentów, pracownik socjalny przekazuje komplet dokumentów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który podejmuje odpowiednią decyzję o umieszczeniu lub odmowie umieszczenia w DPS. Całe postępowanie w sprawie o skierowanie do DPS, począwszy od terminu złożenia wniosku do MOPS, a skończywszy na jego decyzji nie powinno zająć więcej niż 30 dni. Termin wydania decyzji może się wydłużyć maksymalnie do 60 dni, o czym MOPS zawiadamia Seniora pisemnie. Podawane są wówczas przyczyny opóźnienia. Decyzja trafia do wnioskodawcy. Od wydanej decyzji w ciągu 14 dni istnieje możliwość odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, który wydał tę decyzję.
  • Po wydaniu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pozytywnej dla Seniora decyzji w sprawie umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej, dokumenty przekazywane są do Domu Pomocy Społecznej, o którym mowa w decyzji.
  • Jeżeli są w DPS wolne miejsca pracownik socjalny kontaktuje się z Seniorem lub osobą przez niego wskazaną do kontaktu w celu omówienia terminu przyjęcia do placówki.

Do odwołania ostatnim warunkiem przyjęcia do domu pomocy społecznej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed wyznaczonym terminem przyjęcia do placówki.

Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 finansowanego ze środków publicznych jest decyzja o skierowaniu do domu pomocy społecznej lub decyzja o umieszczeniu w domu pomocy społecznej, wydane na podstawie art. 59 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1876), albo orzeczenie sądu opiekuńczego o przyjęciu do domu pomocy społecznej.

 

Do osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 powyższego warunku nie stosuje się.

Link do FB:

Znalezione obrazy dla zapytania: facebook

Krajowy Rejestr Domów Opieki

Krajowa Izba Domów Opieki